Ggz Kwaliteitsstatuut / Keurmerk in de Basis GGZ

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op kwaliteitsstatuut
Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben.
Ook SPPA heeft dit kwaliteitsstatuut. Op de praktijk ligt een uittreksel van de nieuwste versie van het kwaliteitsstatuut dat u kunt inkijken of waar u een kopie van kunt krijgen.
Op deze pagina vindt u enkele elementen uit de inhoud van dit statuut.

Eenmanspraktijk :
Praktijk SPPA is een zogenaamde eenmanspraktijk van A.M.C.G. Ixkes, GZ-Psycholoog in het Gezondheidscentrum Assen-Oost.

De praktijk is open op kantooruren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Tijdens vakanties of bij ziekte is er waarneming georganiseerd. Cliënten worden hiervan op de hoogte gesteld.
In enkele gevallen kunnen er speciale afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid buiten kantooruren.
In enkele gevallen kunnen er speciale afspraken gemaakt worden over telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren (telefonisch of per e-mail).

Procedure bij de start van de behandeling:

Aanmelding

Telefonische aanmelding bij mevr. A.M.C.G. Ixkes (Anastasia) 06-48745644 of per mail naar infosppa@gmail.com of via website.

 Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.
Het intakegesprek heeft u met mevr. Ixkes.
Vervolgens wordt een hulpverleningsovereenkomst/indicatiestelling opgesteld.
In het algemeen volgt dan een onderzoeksfase met vragenlijsten, eventueel psychologisch onderzoek en nadere gesprekken.
De bevindingen en het behandelplan worden besproken.
Er zijn regelmatige evaluaties en eventuele bijstellingen van het behandelplan.

Procedure tijdens en na de behandeling:

Er wordt gewerkt volgens een gezamenlijk vastgesteld behandelplan.
In het algemeen gebeurt de behandeling vooral binnen het kader van de zogenaamde cognitieve gedragstherapie.
Geregeld (gemiddeld eens in de vier gesprekken) wordt stilgestaan bij het verloop van de behandeling en bij de vraag of er aanpassingen nodig zijn.
Aan het einde van de behandeling wordt de behandeling geëvalueerd, en worden ook de resultaten van de ROM en CQ-i vragenlijsten besproken.
Op het eind van de diagnostische fase en op het eind van de behandeling ligt er verslaglegging, die met de cliënt besproken wordt. Deze wordt uitsluitend verstuurd bij toestemming van de cliënt.

Samen met de cliënt wordt een terugvalpreventieplan (TPP) opgesteld. Het TPP is een hulpmiddel dat u kunt gebruiken op het moment dat het wat minder met u gaat, en u bang bent verder terug te vallen. Het terugvalinterventieplan wordt wel eens vergeleken met een plan om brand te voorkomen. Brand voorkomen doe je door de signalen serieus te nemen, om vervolgens gepaste actie te ondernemen.

Contracten met verzekeraars:
Er zijn contracten met alle verzekeraars en koepelorganisaties, behalve Menzis/Anderzorg.
De koepelorganisaties zijn:

  • VGZ (VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, Zekur, Bewuz)
  • DSW (DSW, Stad Holland, In Twente)
  • ONVZ (ONVZ, VVAA, PNO, Jaah)
  • Achmea (Zilveren kruis, Pro life, Interpolis, FBTO, Ziezo, de Friesland)
  • CZ (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just, CZ direct)
  • ASR, Ditzo
  • Eucare, aevitae
  • ENO, Salland, Zorgdirect
  • Zorg en zekerheid

ROM en CQ-i vragenlijsten:
Met ingang van 2017 zijn psychologen verplicht om effectonderzoek te doen van de behandeling. Dit gebeurt met de zogenaamde ROM (routine-outcome monitoring). Dit betekent, dat u gevraagd wordt om een vragenlijst aan het begin van de behandeling, tijdens de behandeling en aan het einde van de behandeling in te vullen. Bovendien wordt u aan het einde van de behandeling gevraagd om een klanttevredenheidstest (CQ-i) in te vullen. Deze vragenlijst meet de mate waarin u tevreden bent over de behandeling en de behandelaar. Deze gegevens worden geanonimiseerd en landelijk aangeleverd (tenzij u hier bezwaren tegen heeft).

Tarieven
Bij verzekeraars waarmee ik contracten heb afgesloten zijn de tarieven verschillend, afhankelijk van de contractering. Voor de cliënt heeft dit geen financiële consequenties. Bij hem/haar kan alleen het zogenaamde eigen risico aangesproken worden.
Meer informatie treft u op de pagina Vergoeding

Klachtenregeling
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ik werk in mijn praktijk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Als u klachten heeft over mij of de behandeling die ik geef, dan kunt u die altijd met mij bespreken. Als we er samen niet uit komen dan kunt u met uw klacht bij het NIP terecht. Mijn lidmaatschapsnummer is 18413.

Keurmerk in de Basis GGZ

Naast het GGZ-kwaliteitsstatuut is SPPA sinds 2017 in het bezit van het Keurmerk in de Basis GGZ (KiBG). Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

keurmerkBGGZ

volgende pagina: >>